Simona Riskovová

Obec Roztoky u Jilemnice v letošním roce obdržela účelovou neinvestiční dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, účelem projektu je Pořízení, oprava a údržba přetlakové dýchací techniky pro JPO s územní působností, opravy a revize dýchacích přístrojů, ochranné masky, náhradní tlakové lahve – pořízeny byly celoobličejové masky MSA AURER 4 ks. Celkové výdaje činí 21.145,- Kč, dotace z rozpočtu Libereckého kraje byla poskytnuta ve výši 12.600,- Kč.

Název projektu: Snížení energetické náročnosti čp. 305 v Roztokách u Jilemnice

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004514

V září 2017 byla zahájena investiční akce na zateplení bytového domu č.p. 305 v Roztokách u Jilemnice. Práce prováděla na základě výběrového řízení firma Michala Havrana ze Dvora Králové. Celkové náklady přesáhly 1,5 mil. Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu bylo zateplení obvodového zdiva zateplovacím systémem s dimenzí 160 mm a zateplení stropů minerální vlnou s dimenzí 240 mm. Zároveň byla řešena i estetická podoba celého projektu tak, aby budova lépe zapadla do stávající venkovské zástavby.

Hlavní přínosy projektu spočívají ve snížení energetické náročnosti, snížení provozních nákladů na vytápění, zvýšení komfortu bydlení v objektu. Úspora roční na vytápění cca 383 GJ/rok, snížení emisí CO2 na úrovni 125 tun CO2/rok.

Stavební práce byly ukončeny v řádném termínu a budova se tak zařadila do seznamu opravených a energeticky úsporných budov v majetku Obce Roztoky u Jilemnice.

Snížení energetické náročnosti čp. 305 v Roztokách u Jilemnice