1Oficiální názevObec Roztoky u Jilemnice
2Důvod a způsob založeníObec je zřízena na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako základní územní samosprávné společenství občanů.
3Organizační strukturaOrgány obce jsou zastupitelstvo (9 členů), starosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva jsou výbory finanční, kontrolní.
4Kontaktní spojenadresa:
Obecní úřad Roztoky u JilemniceRoztoky u Jilemnice 240512 31 Roztoky u Jilemnice
tel: 481 587 296e-mail: obec@roztoky-u-jilemnice.cz
úřední hodiny: pondělí a středa 8:00–16:00ID datové schránky: mhmapcm
5Případné platby můžete poukázatčíslo účtu: 19-1269430227/0100
hospodářská činnost – vodovod č.ú.: 78-9619980277/0100
600276081
7DIČCZ00276081
8Žádosti o informaceZískat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné na OÚ v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.
9Příjem žádostí a dalších podáníPodat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen „žádost“) a obdržet rozhodnutí lze na OÚ v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.
10Opravné prostředkyProti rozhodnutí orgánů obce ve správním řízení má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal. Způsob podání odvolání a lhůta pro jeho podání jsou uvedeny u vydaného rozhodnutí. Proti opatřením starosty nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Libereckého kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č.99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl.87, odst.1, písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
11FormulářeFormuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat v úředních hodinách přímo v kanceláři na OÚ.
12Návody pro řešení nejrůznějších životních situacíŽivotní situace – Portál veřejné správy ČR
13Nejdůležitější předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
zák. č. 133/2000 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
zák. č. 561/2004 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování
zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků
zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníkPortál veřejné zprávy
14Sazebník úhrad za poskytnutí informací Kopírování černobílé (cena/ks):
A4 jednostranně: 2 Kč
A4 oboustranně: 4 Kč
A3 jednostranně: 4 Kč
A3 oboustranně: 8 Kč
Tisk (A4 černobílá laserová tiskárna): stejné ceny jako kopírování
Kancelářské práce: Manipulační poplatek za každou hodinu výkonu 120 Kč
15Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
16Seznam organizací
Sbor dobrovolných hasičů
Obecní knihovna
Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice
Close Search Window