Podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Standardu ISVS pro zveřejňování informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1 Oficiální název Obec  Roztoky u Jilemnice
2 Důvod a způsob založení Obec je zřízena na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako základní územní samosprávné společenství občanů.
3 Organizační struktura Orgány obce jsou zastupitelstvo (9 členů), starosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva jsou výbory finanční, kontrolní.
4 Kontaktní spojení adresa:
Obecní úřad Roztoky u JilemniceRoztoky u Jilemnice 240512 31 Roztoky u Jilemnice
tel:  481 587 296e-mail:  obec@roztoky-u-jilemnice.cz
úřední hodiny:  pondělí a středa 8:00–16:00ID datové schránky: mhmapcm
5 Případné platby můžete poukázat
 • číslo účtu: 19-1269430227/0100
 • hospodářská činnost – vodovod č.ú.: 78-9619980277/0100
6 00276081
7 DIČ CZ00276081
8 Rozpočet v tomto roce a v letech předchozích
  9 Žádosti o informace Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné na OÚ v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.
  10 Příjem žádostí a dalších podání Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen „žádost“) a obdržet rozhodnutí lze na OÚ v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.
  11 Opravné prostředky Proti rozhodnutí orgánů obce ve správním řízení má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal. Způsob podání odvolání a lhůta pro jeho podání jsou uvedeny u vydaného rozhodnutí. Proti opatřením starosty nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Libereckého kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č.99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl.87, odst.1, písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
  12 Formuláře Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat v úředních hodinách přímo v kanceláři na OÚ.
  13 Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Životní situace – Portál veřejné správy ČR
  14 Nejdůležitější předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
  zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení
  zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  zák. č. 133/2000 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
  zák. č. 561/2004 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
  zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
  zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
  zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
  zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
  zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
  zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
  zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování
  zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
  zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
  zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků
  zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
  zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
  zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
  zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  15 Sazebník úhrad za poskytnutí informací Kopírování černobílé (cena/ks):
  A4 jednostranně:   2  Kč
  A4 oboustranně:    4 Kč
  A3 jednostranně:   4 Kč
  A3 oboustranně:    8 Kč
  Tisk (A4 černobílá laserová tiskárna): stejné ceny jako kopírování
  Kancelářské práce: Manipulační poplatek za každou hodinu výkonu 120,- Kč
  16 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  17 Seznam organizací
  • Sbor dobrovolných hasičů
  • Obecní knihovna
  • Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice
  Close Search Window